میم مثل ممسنی و مثل مبارزه و مرگ و شاید مجلس

-الف مثل انتخابات و ف مثل فرهنگ ‘ج مثل جاه طلبی ‘  ت مثل توحش و شاید ن مثل نماینده  مجلس.خیلی کلمات قصار دیگر می شد نوشت.سالها در خارج از ممسنی دلمان بر فرهنگ بر جای مانده خوش بود. تصور من و دیگر دوستان در شهرهای اطراف و حسرت آنها بر پیشرفت تحصیلات و دانش و فرهنگ در فرهنگ این مرز بوم. کلمه انتحار را شنیده اید. تا حالا شنیده اید که کسی به خودش بمب می بندد تا 100 ادم دیگر را به صرف اینکه فکر می کند خودش سعادتمند می شود بکشد. تا حالا به انتخابات و نمایندگان گذشته فکر کرده اید . ایا هنوز هم افسوس نماینده و سرهنگ در گذشته را برای شهرتان می خورید. چه می شود که 30 سال است که طایفه ای بر شکست طایفه دیگر در شب پایانی انتخابات ساز و نقاره می زند و بازندگان در فکر تلافی برای 4 سال بعد . به کجا رسید ان ساز و نقاره. مرگ و فنای جوانی با هزار امید و ارزو. انتخابات در نوراباد مثل کف روی اب است. ظاهرش سفید و پر حرارت که با یک موج تمام می شود. 13 اسفند دیگه همه بیکارند. دوستان دوست در سایتهایشان علت را به بی فرهنگی نسبت داده اند. شاید درست می گویند. من هفته منتهی به امتخابات ماموریت بودم در یکجایی و منطقه ای پر از امکانات تفریحی و مسائل اقتصادی و فرهنگی . کسی دنبال نماینده نبود. طایفه اش بر پیشانی مهر نزده بود.کسی پلو نمی داد و مردم یقه گیری نمی کردند. ایا مشکل طایفه ای و تشدید ان  و سرانجام قتل نمی تواند ناشی از ارزوهای بر باد رفته و تحقق نیافته یک ملت باشد .شهری که ظاهرا برای داشتن زندگی خوب باید به سرچشمه مال و منال و قدرت نزدیک باشی. و گرنه با لیسانس و مدرک و زجر خانواده در مورد بیکاریت باید اوراه شهرهای دیگر شوی و بروی یه کار دیگری دست و پا کنی. همه می پرسند چرا بیکاری و سراغ نماینده نمی ری. می گی از طایفه ام نیست و و با هم نسبت نداریم.ظاهرا  برای انتخاب قوم و خویس و هم محلی و طایفه می ارزد کسی را هم له کنی. نه؟ فرماندار - بخشدار - رئیس ادارت....... اینها می رسد به سهمیه کود و وام و راه اسفالت و استخدام و آرزوهای پوچ. شاید حقت نبوده سالها در روستای های بی امکانات باشی و فکر کنی اون که این ورتر نشسته حق تو را خورده باید با ایل و طایفه ات بری و حقت را ازش بگبری. جو گیر افراد به ظاهر بالاتر از لیسانس و شایسته ورود به مجلس می شوی. نمی دانستی که سیکل قدیم خیلی از فوق لیسانس امروزی هم باسوادتر است .زهی خیال باطل همه اش کف روی اب بود. راستی پتروشیمی نوراباد کجاست. نمایندگان قبلی به کجا بردنش که بعدی ها می خواهند ببرند.  مهندس انصاری خدا بیامرز کجاش استخدام شده بود. چرا بوشهرو چرا خاک سرد؟  خدا رحمت کند همه درگذشتگان را و رحمتی کند بر ماندگان.

/ 1 نظر / 31 بازدید